Privacybeleid

Ingangsdatum: October 31, 2018

Sommelier T (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de https://sommelier-t.be/ website (“hierna genoemd Dienst”).

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens. Privacybeleid via Free Privacy Policy.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u de Dienst gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, beschikbaar op https://sommelier-t.be/

Definities

 • DienstOnder dienst verstaan wij de https://sommelier-t.be/ website beheerd door Sommelier T
 • GebruiksgegevensOnder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).
 • GebruiksgegevensOnder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).
 • CookiesCookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiele apparaat).

Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met u of om u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, provincie, postcode, stad
 • Cookies en Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker toegang krijgt tot de Dienst en hoe deze wordt gebruikt (“Gebruiksgegevens”) Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die u hebt bezocht op onze Dienst, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u hebt doorgebracht op die pagina’s, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking & cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.
 • Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Sommelier T gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
 • Om u wijzigingen in onze Dienst te melden
 • Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze Dienst
 • Om onze klanten steun te verlenen
 • Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Dienst te verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
 • Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te bieden over onze goederen, diensten en evenementen die gelijkaardig zijn aan wat u in het verleden al gekocht hebt of waar u informatie over hebt gevraagd, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar — en bewaard op — computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Let erop dat, als u zich buiten Belgium bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar Belgium en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Sommelier T zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Sommelier T kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van Sommelier T te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

Veiligheid van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst (“Dienstverleners”) te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen beroep doen op externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te volgen en te analyseren.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics is een webanalyse-service van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en bij te houden. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  U kunt aangeven dat u uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar wenst te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on zorgt ervoor dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) geen informatie kan delen met Google Analytics over uw activiteiten op het internet.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij u naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 (“Kinderen”).

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op deze pagina.

Wij zullen u op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze Dienst voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de “aanvangsdatum” bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met ons:

 • Via email: contact@sommelier-t.be

Politique de Confidentialité

Date de prise d’effet: October 31, 2018

Sommelier T (“nous”, “notre”, “nos”) exploite le site web https://sommelier-t.be/ (ci-après désigné par le terme “Service”).

Cette page vous explique nos politiques en matière de collecte, d’utilisation et de communication des données à caractère personnel lorsque vous utilisez notre Service ainsi que les choix qui s’offrent à vous en ce qui concerne ces données. Politique de Confidentialité via Free Privacy Policy.

Nous utilisons vos données pour fournir et améliorer le Service. En utilisant le Service, vous consentez à la collecte et à l’utilisation d’informations conformément à la présente politique. Sauf définition contraire dans la présente Politique de Confidentialité, les termes utilisés dans la présente Politique de Confidentialité ont la même signification que dans nos Conditions Générales qui sont disponibles sur https://sommelier-t.be/

Définitions

 • Service

  Par Service on entend le site web https://sommelier-t.be/ exploité par Sommelier T

 • Données à caractère personnel

  Données à Caractère Personnel désigne des données concernant un individu vivant qui peut être identifié à partir de ces données (ou à partir de ces données et d’autres informations en notre possession ou susceptibles d’entrer en notre possession).

 • Données d’Utilisation

  Les Données d’Utilisation sont recueillies automatiquement et sont générées soit par l’utilisation du Service, soit par l’infrastructure du Service proprement dite (par exemple, durée de consultation d’une page).

 • Cookies

  Les cookies sont de petits fichiers enregistrés sur votre dispositif (ordinateur ou dispositif mobile).

Collecte et utilisation des données

Nous recueillons plusieurs types de données à différentes fins en vue de vous fournir notre Service et de l’améliorer.

Types de données recueillies

Données à Caractère Personnel

Lorsque vous utilisez notre Service, il est possible que nous vous demandions de nous fournir certaines données personnelles nominatives qui peuvent servir à vous contacter ou à vous identifier (“Données à Caractère Personnel”). Les données personnelles nominatives peuvent comprendre, mais de manière non limitative:

 • Adresse e-mail
 • Prénom et nom de famille
 • Numéro de téléphone
 • Adresse, ville, province, état, code postal
 • Cookies et Données d’Utilisation

Données d’Utilisation

Nous pouvons également recueillir des informations relatives au mode d’accès et d’utilisation du Service (“Données d’Utilisation”). Ces Données d’Utilisation peuvent comprendre des informations telles que l’adresse de protocole Internet (c.-à-d. l’adresse IP) de votre ordinateur, le type de navigateur, la version du navigateur, les pages de notre Service que vous consultez, la date et l’heure de votre visite, le temps passé sur ces pages, les identifiants uniques de dispositifs ainsi que d’autres données de diagnostic.

Suivi et données de cookies

Nous avons recours à des cookies et à d’autres technologies de suivi similaires pour effectuer un suivi des activités effectuées dans notre Service, et nous conservons certaines informations.

Les cookies sont des fichiers à faible volume de données pouvant comporter un identifiant unique anonyme. Les cookies sont envoyés à votre navigateur depuis un site web et sont stockés sur votre dispositif. D’autres technologies de suivi telles que les pixels, les balises et les scripts sont également utilisées pour recueillir et suivre des informations et afin d’améliorer et d’analyser notre Service.

Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les cookies ou de vous avertir lorsqu’un cookie est envoyé. Toutefois, si vous n’acceptez pas les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certains éléments de notre Service.

Exemples de cookies que nous utilisons :

 • Cookies de Session. Nous utilisons des Cookies de Session pour faire fonctionner notre Service.
 • Cookies de Préférences. Nous utilisons des Cookies de Préférences pour mémoriser vos préférences et vos différents paramètres.
 • Cookies de Sécurité. Nous utilisons des Cookies de Sécurité pour des raisons de sécurité.

Utilisation des données

Sommelier T utilise les données recueillies à des fins diverses:

 • Pour fournir et assurer notre Service
 • Pour vous faire part des changements apportés à notre Service
 • Pour vous permettre d’utiliser les fonctions interactives de notre Service quand vous le souhaitez
 • Pour assurer l’assistance client
 • Pour recueillir des données précieuses ou d’analyses qui nous permettront d’améliorer notre Service
 • Pour contrôler l’utilisation de notre Service
 • Pour détecter, prévenir et régler les problèmes techniques

Transfert des données

Les informations vous concernant, notamment vos Données à Caractère Personnel, peuvent être transférées de votre région, province, pays, ou autre division territoriale vers des ordinateurs – et stockées sur ces derniers – situés à un endroit où la législation relative à la protection des données diffère de celle du territoire où vous résidez.

Si vous résidez hors de/du Belgium et que vous choisissez de nous communiquer des informations, sachez que nous transférons les données, y compris les Données à Caractère Personnel, vers le/la Belgium et que nous les y traitons.

En acceptant la présente Politique de Confidentialité puis en soumettant ces informations, vous consentez à ce transfert.

Sommelier T prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour faire en sorte que vos données soient traitées de manière sécurisée et conformément à la présente Politique de Confidentialité et vos Données à Caractère Personnel ne seront transférées vers aucune organisation ni aucun pays à moins que des contrôles adéquats ne soient en place, notamment en ce qui concerne la sécurité de vos données et d’autres données personnelles.

Communication de données

Exigences légales

Sommelier T peut communiquer vos Données à Caractère Personnel si elle estime de bonne foi que cela est nécessaire pour:

 • S’acquitter d’une obligation légale
 • Protéger et défendre les droits ou les biens de Sommelier T
 • Prévenir d’éventuels actes répréhensibles ou enquêter sur de tels actes dans le cadre du Service
 • Assurer la sécurité personnelle des utilisateurs du Service ou du public
 • Se protéger contre la responsabilité civile

Sécurité des données

La sécurité de vos données nous tient à cœur. Toutefois, n’oubliez pas qu’aucune méthode de transmission de données par Internet ou méthode de stockage électronique n’est sûre à 100 %. Bien que nous nous efforcions d’utiliser des méthodes commercialement acceptables pour protéger vos Données à Caractère Personnel, nous ne pouvons pas leur garantir une sécurité absolue.

Prestataires de services

Nous pouvons faire appel à des sociétés tierces et à des tierces personnes pour faciliter la prestation de notre Service (“Prestataires de Services”), assurer le Service en notre nom, assurer des services liés au Service ou nous aider à analyser la façon dont notre Service est utilisé.

Ces tiers n’ont accès à vos Données à Caractère Personnel que pour effectuer ces tâches en notre nom et il leur est interdit de les communiquer ou de les utiliser à quelle qu’autre fin.

Analyses

Nous pouvons faire appel à des Prestataires de Services tiers pour surveiller et analyser l’utilisation de notre Service.

 • Google Analytics

  Google Analytics est un service d’analyse web proposé par Google qui assure le suivi du trafic d’un site web et en rend compte. Google utilise les données recueillies pour suivre et surveiller l’utilisation de notre Service. Ces données sont partagées avec d’autres services Google. Google peut utiliser les données recueillies pour contextualiser et personnaliser les annonces de son propre réseau publicitaire.

  Vous pouvez empêcher que vos activités dans le cadre du Service ne soient mises à la disposition de Google Analytics en installant le plug-in pour navigateur Analytics Opt out browser add-on de Google Analytics. Ce plug-in empêche le code JavaScript de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js et dc.js) de partager les informations concernant les activités liées aux visites avec Google Analytics.

  Pour plus de précisions sur les pratiques de confidentialité de Google, merci de consulter la page web Protection de la vie privée et conditions de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Liens pointant vers d’autres sites

Il se peut que notre Service contienne des liens pointant vers d’autres sites que nous n’exploitons pas. Si vous cliquez sur un lien de tiers, vous serez redirigé vers le site de ce tiers. Nous vous recommandons vivement d’examiner la politique de confidentialité de chacun des sites que vous consultez.

Nous n’avons aucun contrôle sur le contenu, les politiques ou pratiques de confidentialité des sites ou services de tiers et déclinons toute responsabilité en ce qui les concerne.

Vie privée des enfants

Notre Service ne s’adresse pas aux personnes de moins de 18 ans (“Enfants”).

Nous ne recueillons pas sciemment de données personnelles nominatives auprès de personnes de moins de 18 ans. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous savez que votre Enfant nous a communiqué des Données à Caractère Personnel, veuillez nous contacter. Si nous apprenons que nous avons recueilli des Données à Caractère Personnel auprès d’enfants sans vérifier s’il y a consentement parental, nous faisons le nécessaire pour supprimer ces informations de nos serveurs.

Modifications de la présente Politique de Confidentialité

Nous nous réservons le droit d’actualiser notre Politique de Confidentialité de temps à autre. Nous vous informerons de toute modification en publiant la nouvelle Politique de Confidentialité sur cette page.

Avant que la modification ne prenne effet, nous vous en informerons par e-mail et/ ou en plaçant un avis bien en vue dans notre Service et nous actualiserons la “date de prise d’effet” qui figure en haut de la présente Politique de Confidentialité.

Nous vous conseillons de consulter la présente Politique de Confidentialité périodiquement pour prendre connaissance de toute modification. Les modifications apportées à la présente Politique de Confidentialité prennent effet lorsqu’elles sont publiées sur cette page.

Nous contacter

Pour toute question relative à la présente Politique de Confidentialité, veuillez nous contacter:

 • Par courrier électronique: contact@sommelier-t.be